Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/64258
Title: ความพร้อมในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้
Other Titles: Readiness to Adopt Health Behaviors Among Persons withUncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus
Authors: พลอยปภัส จรัสธนะพัฒน์
ประทุม สร้อยวงค์
มยุลี สำราญญาติ
Issue Date: 2559
Publisher: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Abstract: ปัญหาสำคัญในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานคือไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่หลอดเลือดได้ สาเหตุหนึ่งที่สำคัญคือ การขาดความพร้อมในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ดังนั้นหากผู้ให้การดูแลสามารถประเมินความพร้อมในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานว่าอยู่ในระดับใด จะทำให้สามารถพัฒนาการดูแลเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมกับความพร้อมของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานแต่ละรายได้ การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ ที่มารับการตรวจรักษาที่คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน 2557 จำนวน 253 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ความรู้เรื่องการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล และ 2) แบบสัมภาษณ์ความพร้อมในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและหาความเชื่อมั่นก่อนนำมาใช้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา
Description: วารสารพยาบาลเป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งความรู้ใหม่ในวงการสุขภาพที่เกี่ยวข้องและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ ประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลอีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพและภาพลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล จัดทำโดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ
URI: https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/92428/72397
http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/64258
ISSN: 0125-0081
Appears in Collections:CMUL: Journal Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.