Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ทัศนคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจในการป้องกันการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางของพยาบาลวิชาชีพฐิติวดี ธรรมเจริญ; วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2561การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาหลายขนานสำหรับพยาบาลวิชาชีพฐิติมา มานะพัฒนเสถียร; จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ; นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
2561ความสุภาพของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันเพ็ญ ทรงคำ; เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; ทรียาพรรณ สุภามณี
2558บทเรียนจากการถ่ายโอนความรู้ภายหลังการอบรมเฉพาะทาง ของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรมวล นันท์ศุภวัฒน์; อารีวรรณ กลั่นกลิ่น; วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ; นุศร จิตวิชา; มัลลิกา อุดมสิน
2558อุปสรรคและสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิกิตติรัตน์ สวัสดิ์รักษ์; อะเคื้อ อุณหเลขกะ; วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ
2558การถ่ายโอนการเรียนรู้และปัจจัยสิ่งแวดล้อมของพยาบาลที่สำเร็จจากการฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทางเรมวล นันท์ศุภวัฒน์; อารีวรรณ กลั่นกลิ่น; วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ; นุศร จิตวิชา; มัลลิกา อุดมสิน
2558รูปแบบการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ชฎารัตน์ เกื้อสุข; นภัทร์ ยาอินตา; พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ; อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
2558ปัจจัยทำนายความตั้งใจปฏิบัติการป้องกัน การติดเชื้อวัณโรคของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไปขนิษฐา เอกปัชฌาย์; วันชัย มุ้งตุ้ย; จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีม ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช; เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย; เดชา ทำดี
2561การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาหลายขนาน สำหรับพยาบาลวิชาชีพฐิติมา มานะพัฒนเสถียร; จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ; นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล