Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวของเกษตรกร อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายยุทธพล ทองปรีชา; ดุษฎี ณ ลำปาง
2562ทัศนคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจในการป้องกันการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางของพยาบาลวิชาชีพฐิติวดี ธรรมเจริญ; วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ; ธานี แก้วธรรมานุกูล
2562ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการทำความสะอาดมือของผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาลสมรรถเนตร ตะริโย; วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร; นงค์คราญ วิเศษกุล
2562ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการทำหนังสือแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าสำหรับการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตของแพทย์และพยาบาลพิชรา บุสษา; พิกุล พรพิบูลย์; สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ
2562ทัศนคติ บรรทัดฐานของสังคม การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและความตั้งใจในการปฏิบัติเพื่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดของผู้ดูแลเด็กมนทิรา ใหม่แก้ว; อุษณีย์ จินตะเวช; จุฑารัตน์ มีสุขโข
2559ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจของพยาบาลในการศึกษาต่อเนื่อง ในโรงเรียนพยาบาล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพิณ ทองพาด; เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; ทรียาพรรณ สุภามณี
2559ทัศนคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจของบิดาในการกระตุ้นมารดาให้เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาปรียกมล เลิศตระการนนท์; กรรณิการ์ กันธะรักษา; นันทพร แสนศิริพันธ์
2562คนไร้บ้าน ตำรวจ คนแปลกหน้าของกันและกันในระบบกฎหมายสรชา สุเมธวานิชย์
2559ทัศนคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมและ ความตั้งใจในการออกกำลังกายของสตรีตั้งครรภ์สมญาภรณ์ พุทธรักษา; บังอร ศุภวิทิตพัฒนา; กรรณิการ์ กันธะรักษา
2563ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการทำความสะอาดมือของผู้เข้าเยี่ยม ในหอผู้ป่วยหนักอมรรัตน์ อินทรชื่น; อะเคื้อ อุณหเลขกะ; วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ