Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 2204 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การวิเคราะห์สถานการณ์การพยาบาลเจ้าของไข้ หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สุปราณี สายอุต; ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์; รัตนาวดี ชอนตะวัน
2562ผลของโปรแกรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตน และค่าเฉลี่ยความดันโลหิตของบุคคลกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงวงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา; สุภาพร แนวบุตร; ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์
2562การดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนานของโรงพยาบาลศูนย์มุจรินทร์ แจ่มแสงทอง; วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ; อะเคื้อ อุณหเลขกะ
2562ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่สำหรับบิดา-มารดา เพื่อลดการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในเด็กป่วยโรคหืดวิชชุดา มากมาย; สุนิดา ปรีชาวงษ์; สุรศักดิ์ ตรีนัย
2562การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จากการมีส่วนร่วมของครอบครัว: กรณีศึกษาโรงพยาบาลดำเนินสะดวกในจังหวัดราชบุรีนวพร วุฒิธรรม; พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ; ชุติมา สีนวล
2562ผลของโปรแกรมพัฒนาแกนนำเยาวชนไทยมุสลิม ต่อการป้องกันการใช้ความรุนแรง ในเยาวชนชายแดนภาคใต้วินีกาญจน์ คงสุวรรณ; วันดี สุทธรังษี; ศรีสุดา นาลีสิน
2562การใช้สถานการณ์จำลองกับหุ่นผู้ป่วยเสมือนจริงในการสอนกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลคัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง; นพวรรณ รัตนดำรงอักษร; อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
2561แนวทางการกำหนดเขตจัดการเชิงทัศน์เพื่ออนุรักษ์มุมมองของพระธาตุดอยสุเทพจากพื้นที่ถนนราชดำเนิน จังหวัดเชียงใหม่นลิน บุตรคำ; อังสนา บุณโยภาส; รุจิโรจน์ อนามบุตร
2562การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเว็บด้านทักษะการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาพยาบาลณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน; ศรีมนา นิยมค้า; จุฑารัตน์ มีสุขโข; ฐิติมา สุขเลิศตระกูล; พัชราภรณ์ อารีย์; จันท์พิมพ์ สารากร
2561พลวัตสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลาหู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยวิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง; ลลิตา จรัสกร