SCIENCE: Technical Reports : [46] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46
Issue DateTitleAuthor(s)
2552โครงการการสังเคราะห์และสมบัติของพอลิเมอร์สังยุคที่มีหน่วยของแนฟทาลีน สำหรับพอลิเมอร์เปล่งแสงได้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Synthesis and properties of conjugated polymer containing naphthalene unites for Light-emitting polymers / พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, สุคนธ์ พานิชพันธ์พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม
2543การผลิตน้ำมันหอมระเหยมัสตาร์ด โดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการย่อยที่ 2 = Mustard essential oil production from Thai grown seeds : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / นวลศรี รักอริยะธรรมนวลศรี รักอริยะธรรม
2543การเพิ่มคุณค่าวัสดุที่เหลือจากการผลิตน้ำมันหอมระเหยมัสตาร์ด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการย่อยที่ 1 = The value added by-products from Mustard essential oil plant sub-project / นวลศรี รักอริยะธรรมนวลศรี รักอริยะธรรม
2552การหาเครื่องหมายพันธุ์กรรมสำหรับโรคเต้านมอักเสบในโค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ = Development of the genetic markers specific to bovine mastitis / สิริวดี ชมเดช, สุวิชัย โรจนเสถียรสิริวดี ชมเดช
2543การผลิตไมโรซิเนสจากจุลชีพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการย่อยที่ 3 = Myrosinase production from microorganisms / นวลศรี รักอริยะธรรมนวลศรี รักอริยะธรรม
2552โครงการ ความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ประจำถิ่นที่อาศัยร่วมกับผึ้งและการใช้ประโยชน์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Diversity of microflora associated with bees and their applications / กาณุวรรณ จันทรวรรณกูรภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
2552แบบจำลองไฟไนต์อิลิเม้นท์สำหรับระบบน้ำบาดาลที่มีการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อนและการถ่ายเทมวลสารต่างสถานะเกิดขึ้นพร้อมกัน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Finite element model for groundwater systems with simultaneous contaminant transport and interphase mass transfer / มรกต เก็บเจริญมรกต เก็บเจริญ
2552โครงการการสังเคราะห์ฟิล์มไทเทเนียมคาร์ไบด์บนโลหะผสมไทเทเนียม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Synthesis of Tic films on Ti alloys / ฉัตรดนัย บุญเรืองฉัตรดนัย บุญเรือง
2552การพัฒนาระบบการไหลแบบลดขนาดที่มีความคุ้มค่า สำหรับการหาปริมาณไอออนบางชนิด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Development of cost - effective miniaturized flow systems for determination of some lons / จรูญ จักร์มุณีจรูญ จักร์มุณี
2552การหาลักษณะเฉพาะของโลหะซัลไฟด์ ทังสเตท และโมลิลเดตที่สังเคราะห์โดยวิธีต่างๆ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Characterization of metal sulfides, tungstates and molybdates synthesized by different methods / สมชาย ทองเต็ม ... [และคนอื่นๆ]สมชาย ทองเต็ม
2548โครงการศักยภาพของสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ในการนำมาเป็นอาหารและยา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Potential of freshwater macroalgae as food and medicine / ยุวดี พีรพรพิศาล ... [และคนอื่นๆ]ยุวดี พีรพรพิศาล
2550การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Development of micro-and nano-scale analysis by flow-based techniques / เกตุ กรุดพันธ์ ... [และคนอื่นๆ]เกตุ กรุดพันธ์
2552การเผาซินเตอร์แบบสองขั้นตอนของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Two-stage sintering of ferroelectric ceramics / วรรณวิลัย ไชยสารวรรณวิลัย ไชยสาร
2551ผลของความเค้นเชิงกลและความบกพร่องเชิงโครงสร้างต่อสมบัติอิสเทอรีซิสของฟิล์มแม่เหล็กเฟร์โรที่ความหนาระดับนาโน : การจำลองปัจจัยสำคัญเพื่อเพิ่มความจุฮาร์ดดิสก์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ = The Effect of mechanical stress and structural defects on the hysteresis properties of ferromagnetic films of nano scale thickness simulation of the crucial factors enhance the capacity of hard disk drives / ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร, จูเลี่ยน พอลเตอร์ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร
2549การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียว สกุล Cladophora (ไก) เพื่อเป็นอาหารปลาบึก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Culture of a green alga genus cladophora (Kai) as feed for the Mae-Kong giant catfish (Pangasianodon gigas, Chevey / ศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร, บุญสม วราเอกศิริ, จงกล พรมยะศิริเพ็ญ ตรัยไชยาพร
2550โครงการ การผลิตวัสดุซีเมนต์ชนิดที่มีเบไลต์เป็นองค์ประกอบสูงจากวัสดุเหลือใช้ จากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Production of high belite cement from industrial by-products for saving energy / เกศรินทร์ พิมรักษา, สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์เกศรินทร์ พิมรักษา
2551การวิเคราะห์สภาพอากาศและการเฝ้าระวังการเกิดมลภาวะอากาศ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Weather analysis and air pollution warning / เจียมใจ เครือสุวรร ... [และคนอื่นๆ];"โครงการ การวิเคราะห์สภาพอากาศและการเฝ้าระวังการเกิดมลภาวะอากาศ "เจียมใจ เครือสุวรรณ
2550โครงการการวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่น ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / มงคล รายะนาคร ... [และคนอื่นๆ]มงคล รายะนาคร
2551การประดิษฐ์แก้วเซรามิกที่ประกอบไปด้วยผลึกเฟอร์โรอิเล็กตริกระดับนาโน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = The Fabrication of glass ceramics consisting of ferroelectric nanocrystals / กมลพรรณ เพ็งพัด, ทวี ตันฆศิริกมลพรรณ เพ็งพัด
2549โครงการ อิทธิพลของปัจจัยในกระบวนการเตรียมต่อการเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กตริกของสารเซรามิก PBZT-PMNT : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Effect of processing parameter on the phase formation, microstructure and dielectric property of PBZT-PMNT ceramics / สุพล อนันตาสุพล อนันตา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46