Browsing by Author เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
18-Aug-2566การควบคุมด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais) และมอดฟันเลื่อย (Oryzaephilus surinamensis) ด้วยเครื่องกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุต้นแบบระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี; อภิชญา จากโคกสูง
Nov-2022การควบคุมด้วงเมล็ดกาแฟด้วยวิธีการใช้คลื่นความถี่วิทยุเยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี; จิตรลดา จารุหิรัญโรจน์
2560การควบคุมหนอนเจาะลำต้นกาแฟ Xylotrechus quadripes Chevrolat (Coleoptera: Cerambycidae) ในสภาพแปลงปลูกพีระยา คาดี; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ไสว บูรณพานิชพันธุ์
2557การควบคุมไร Suidasia pontifica Oudemans ในอาหารไก่โดยใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิกฉัตราภรณ์ กุณาวงค์; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; อำมร อินทร์สังข์
2560การควบคุมไร Suidasia pontifica ด้วยความร้อนและฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิกในอาหารสุกรสุพิชฌาย์ แสนสุวรรณ์; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
Mar-2023การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์จากบริเวณรอบรากข้าวที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคของข้าวก่ำอังสนา อัครพิศาล; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ชยามร ถาวร
2557การจำแนกชนิดและชีววิทยาของผีเสื้อศัตรูยาสูบในโรงเก็บกาญจนา โกติทิพย์; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์; ประณิธิพร เอมโอฐ
2563การพัฒนาตำรับชีวภัณฑ์หัวเชื้อ <I>Metarhizium anisopliae </I>(มน 048) ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสุขนิชชา รักแจ้ง; วิภา หอมหวล; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ปาณิสรา เทพกุศล; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; จิราพร กุลสาริน
2556การสำรวจถิ่นอาศัยและชีววิทยาของตั๊กแตนใบไม้ Phyllium westwoodii Wood-Mason (Phasmatodea: Phylliidae)พิพัฒน์พงษ์ ต๊ะทองคำ; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
2557การสำรวจแมลงศัตรูกาแฟอาราบิก้าและแมลงศัตรูธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
2557การเข้าทำลายของมอดเจาะผลกาแฟและประสิทธิภาพของสารล่อเพื่อการควบคุมอนุตร บูรณพานิชพันธุ์; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
2560การเลี้ยงเพิ่มปริมาณเรือด Cimex hemipterus (Fabricius) โดยใช้เทคนิคการให้อาหารผ่านเมมเบรนหัทยา พัฒนะพงศ์พันธุ์; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ไสว บูรณพานิชพันธุ์
2557การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อควบคุมมอดฟันเลื่อยในข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105ชัชพงษ์ ศรีคำ; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
2555การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อควบคุมมอดยาสูบรตินุช นุตพงษ์; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
2562การใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิกเพื่อการควบคุมด้วงขี้ไก่Alphitobius diaperinus(Panzer) (Coleoptera: Tenebrionidae)รัตนาภรณ์ หมายหมั้น"; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
2562ความรู้และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่พงศ์ศาสตร์ นาพรม; รุจ ศิริสัญลักษณ์; บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
2559ชนิดและสีของครั่ง (Hemiptera: Kerriidae) จากพืชอาศัยชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยสิริกานต์ สวัสดิ์สลุง; พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ; ณัฐดนัย ลิขิตตระการ; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
2554ชีวมิติของรังผึ้งโพรงธรรมชาติจากการสังเกตในภาคเหนือของประเทศไทยวีรยา สมณะ; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; จิราพร กุลสาริน; Michael Burgett
2554ชีววิทยาของมอดฟันเลื่อยและประสิทธิภาพของโอโซนในการกำจัดมอดฟันเลื่อยในข้าวสารศิวกร เกียรติมณีรัตน์; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; จิราพร กุลสาริน
2559ชีววิทยาของเพลี้ยหอยสีเขียว (Coccus viridis Green) และการควบคุมด้วยสารฆ่าแมลงและเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในแปลงปลูกกาแฟชุลีรัตน์ รังสรรค์; ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง