Browsing by Author อาจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2557การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3อาจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์; นรรศนันท์ ปัญญา
Jul-2015การเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น โรงเรียนสอนคนตาบอด ภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์; ทอรุ้ง ทองมาเอง
Aug-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศทะเบียนทรัพย์สิน หน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมอาจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์; ณิชนันท์ ปวงนิยม
Jul-2015ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร.พนม กุณาวงค์; เจษฎา สุขทวี