Browsing by Author อาจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2558การรับรู้ของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงรายต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)อาจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์; อันธิกา ศรีวิลัย
Sep-2015พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลดริ้งของ คนวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์; ชญานิษฐ์ จักรอิศราพงศ์
Dec-2558พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริการ ศูนย์การค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์; ธนารัตน์ สุภาแสน
Sep-2015ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี ทางออนไลน์อาจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์; พรพิมล สังเวียน