Browsing by Author อลงกรณ์ คูตระกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การจัดการความรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมสัญจร) ของอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่อลงกรณ์ คูตระกูล; ถนอมศรี ปะระมะ
May-2558การจัดการความรู้ในการสร้างตำบลน่าอยู่ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนอลงกรณ์ คูตระกูล; รุ่งอรุณ อินทร์มณี
Dec-2557การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง "เมี่ยง" ผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่อลงกรณ์ คูตระกูล; สุรีย์วัล เสมอใจ
May-2558การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งน้ำของเครือข่ายผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้อด ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางอลงกรณ์ คูตระกูล; จารุพัฒน์ แดงเรือ
May-2558ความสำเร็จของการจัดสวัสดิการชุมชนบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมของเครือข่ายกองบุญข้าวในเขตแม่ปอน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่อลงกรณ์ คูตระกูล; ณัชชา สอนบุตร