Browsing by Author สมใจ ศิระกมล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2561Head Nurses’ Authentic Leadership and Job Satisfaction Among Nurses in General Hospitals, Central Region, Mongoliaดูลำซูเรน ดามิแรน; ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์; สมใจ ศิระกมล
2558การดูแลสุขภาพตามแนววิถีธรรมชาติ: การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ แบบองค์รวมของโรงพยาบาลแม่ลาวเรมวล นันท์ศุภวัฒน์; สมใจ ศิระกมล; สุชาดา จิระมหาวิทยากุล; มาลีจิตร์ ชัยเนตร
2560การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยใช้แนวคิดการเรียนแบบรู้จริงสมใจ ศิระกมล; สุพิศ รุ่งเรืองศรี; สุพิศ รุ่งเรืองศรี; กุลวดี อภิชาติบุตร; คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง; อดิศักดิ์ พวงสมบัติ; วิภาดา คุณาวิกติกุล
2540การพึ่งพิงร่วมและความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สมใจ ศิระกมลสมใจ ศิระกมล
Mar-2558การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์รัตนาวดี ชอนตะวัน; สมใจ ศิระกมล; พรรณทิพย์ โพธิ์รัตน์พิทักษ์
2563การวิเคราะห์สถานการณ์การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่บังอร เขื่อนคำ; สมใจ ศิระกมล; บุญพิชชา จิตต์ภักดี
2562ความเครียดในงานและการขาดประสิทธิภาพขณะทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานลาชแมน ดาส มาลฮี; ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์; สมใจ ศิระกมล
2562งานที่มีความหมายและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์สาธารณรัฐประชาชนจีนทง ลิง; ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์; สมใจ ศิระกมล
2562ภาวะผู้นำแบบปิตาธิปไตยของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งประชาชนต้าหลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีนเสี่ยว ลิง; สมใจ ศิระกมล; ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
2558สมรรถนะและการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาล เขตภาคเหนือวิภาดา คุณาวิกติกุล; อรอนงค์ วิชัยคำ; อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์; สมใจ ศิระกมล; เจียรนัย โพธิ์ไทรย์; พิมประพรรณ สถาพรพัฒน์; ดรุณศรี สิริยศธำรง
2559สมรรถนะและการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาล ในการให้บริการระดับปฐมภูมิ เขตภาคเหนือธานี แก้วธรรมานุกูล; สมใจ ศิระกมล