Browsing by Author ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
Apr-2016การประมาณการแบบจำลองในการกำหนดราคาหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์กลุ่มการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยแบบจำลองมาร์คอฟ-สวิตชิงเวกเตอร์ ออโตรีเกรสซีพผศ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล; ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; ณัฐิยา คำเพ็ง
May-2020การประเมินความยั่งยืนจากการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; ผศ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์; กฤตกนก เรืองพนิช
Jul-2015การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน, สาธารณรัฐประชาชนจีนและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์; ภุชงค์ นภสินธุ์
Jul-2015การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์; ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; สายใจ อุ่นอินต๊ะ
Oct-2015การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดความกินดีอยู่ดีและการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์; ณิชรัตน์ โรจน์แสงนนท์
Nov-2015การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; อ.ดร.จารึก สิงหปรีชา; นิธิวิทย์ กันทะษา
Nov-2558การวิเคราะห์ผลกระทบความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกโดยใช้แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; ดร.จารึก สิงหปรีชา; ธนทัต สิทธิชัย
Sep-2558การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ในห่วงโซ่อุปทานลำไยแปรรูปอ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์; อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์; ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; ยุวธิดา ปันปิน
Sep-2558ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในห่วงโซ่อุปทานตำราเรียนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์; อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์; ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; มัลลิกา ริมสกุล
Jul-2558ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร; ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; รุสนันท์ คิดหา