Browsing by Author ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การจำแนกชนิดและชีววิทยาของผีเสื้อศัตรูยาสูบในโรงเก็บกาญจนา โกติทิพย์; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์; ประณิธิพร เอมโอฐ
2558การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการศึกษาความหลากชนิดและการแพร่กระจายของแมลงศัตรูกาแฟอราบิกาในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเผ่าไท ถายะพิงค์; ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
2562การปรับปรุงสายพันธุ์เชื้อรา Cordyceps tenuipes(Peck) เพื่อการผลิตเห็ดถั่งเฉ้าหิมะบนดักแด้ไหมฐิติณิชา ไชยชนะ; จิราพร กุลสาริน; ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; ธัญญา ทะพิงค์แก
2556การสำรวจถิ่นอาศัยและชีววิทยาของตั๊กแตนใบไม้ Phyllium westwoodii Wood-Mason (Phasmatodea: Phylliidae)พิพัฒน์พงษ์ ต๊ะทองคำ; ไสว บูรณพานิชพันธุ์; ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
2546ความหลากชนิดของด้วงดินในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยชินชูและศักยภาพการเป็นตัวห้ำ / ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
2561ชนิดและความสัมพันธ์ของมดที่อยู่ร่วมกับเพลี้ยหอยสีเขียวบนต้นกาแฟอะราบิกาในภาคเหนือของประเทศไทยวิธุวดี แสงท้าว; ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์; วียะวัฒน์ ใจตรง; ไสว บูรณพานิชพันธุ์
2559ชนิดและสีของครั่ง (Hemiptera: Kerriidae) จากพืชอาศัยชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยสิริกานต์ สวัสดิ์สลุง; พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ; ณัฐดนัย ลิขิตตระการ; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง; ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
2558ชีววิทยาของด้วงเมล็ดกาแฟ Araecerus fasciculatus (De Geer) (Coleoptera: Anthribidae) ในกระเทียมและการควบคุมโดยใช้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รัตนาพร ไชยศรี; ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
2559ชีววิทยาของเพลี้ยหอยสีเขียว (Coccus viridis Green) และการควบคุมด้วยสารฆ่าแมลงและเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในแปลงปลูกกาแฟชุลีรัตน์ รังสรรค์; ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
2556ชีววิทยาและความจำเพาะเจาะจงต่อพืชอาหารของด้วงถั่ว Callosobruchus imitator Kingsolverธวัชชัย ปานสมบัติ; ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
2560ปฏิสัมพันธ์เชิงพฤติกรรมของมอดเจาะผลกาแฟและมดในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทยYuka Onishi; ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์; จิราพร กุลสาริน; วียะวัฒน์ ใจตรง; Fuminori Ito3
2560ประสิทธิภาพของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการกาจัดมอดหนวดยาว (Cryptolestes pusillus) ในข้าวและสัณฐานวิทยาของไข่มอดหนวดยาวพุฒิพัฌน์ คุณะปัญญาดิลก; ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์; เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
2562ประสิทธิภาพของคาร์บาริล ฟิโปรนิล และไซเพอร์เมทรินต่อกิ้งกือตะเข็บสามสี Antheromorpha uncinataJeekelณัฐดนัย ลิขิตตระการ"; จักรพงษ์ สุภาวรรณ์; วงค์พันธ์ พรหมวงศ์; ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว; ธีราภรณ์ คำปลิว; พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ; ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์; วรุฒ ศิริวุฒิ
Jan-2021ผลของการอบรมต่อความรู้ในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของผู้เข้ารับการอบรม ในอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านจุฑาทิพย์ เฉลิมผล; ศิริสัญลักษณ์; ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์; ก้องภพ กุลสาริน