Browsing by Author ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การตัดสินใจเข้าร่วมการทำงาน รายได้ และจำนวนชั่วโมงการทำงานของแรงงานไทยเจษฎา เงินดี; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
Sep-2557การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสินเชื่อภายในประเทศกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; เริงชัย ตันสุชาติ; วีเพชร พรหมแสน
Sep-2021การประเมินมูลค่าต้นทุนการหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศจากปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; วรลักษณ์ หิมะกลัส; กันต์สินี กันทะวงศ์วาร; กิตติ์ธัญญา เครือโลมา
2557การประเมินมูลค่าเชิงนันทนาการของพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย โดยวิธีการโอนมูลค่าปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; จารึก สิงหปรีชา; อรรถพันธ์ สารวงศ์
Jul-2023การประเมินศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนและทุนทางวัฒนธรรมภายใต้เกณฑ์ระบบมรดกทางการเกษตรโลกเกลือทะเลไทย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีเริงชัย ตันสุชาติ; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; สิทธิโชค พลายภูมิ
Nov-2556การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบการส่งออกสินค้าของไทยไปในกลุ่มอาเซียนบวกสามนิสิต พันธมิตร; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; เสาวภาคย์ โล่ห์เพ็ชร
Dec-2557การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกชาวต่างด้าวของโรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงรายวรลักษณ์ หิมะกลัส; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ฐาปนี มาณพ
Feb-2023การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตไม้ตัดดอกในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่กันต์สินี กันทะวงศ์วาร; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ศิริรัตน์ ทองสุวรรณ
May-2021การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งในการใช้บริการแกร็บในจังหวัดเชียงใหม่ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์; วรัทยา ชินกรรม; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ณิชชนารถ ชุ่มมะโน
2565การสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและการบอกต่อ : กรณีศึกษาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่พิฑูร ธนบดีกิจ; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ธวัชชัย ไชยลังการ
Nov-2021ความเต็มใจจ่ายสำหรับเนิ้อสุกรที่เลี้ยงในฟาร์มโดยใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จารึก สิงหปรีชา; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; พงศภัค แซ่เลี่ยว
2557ความไม่เท่าเทียมกันทางการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับตำบลปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
Jun-2566บทบาทของตัวแปรเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมต่อการตัดสินใจในการออม กรณีศึกษาเจนวายประเทศไทยปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; สุพรรณิกา ลือชารัศมี; กันต์สินี กันทะวงศ์วาร; ปฏิภาณ บุญตัน
18-Jun-2566ประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ไทยและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในแอพพลิเคชั่นภารวี มณีจักร; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ภานุพงษ์ ทองคำ
2559ปัจจัยที่กําหนดจํานวนวันพักของนักท่องเที่ยวอาเซียนในประเทศไทยอัครพงศ์ อั้นทอง; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียน -5ภาณุมาศ ตุ้ยตาจม; สุพรรณิกา ลือชารัศมี; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
2564ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานครเริงชัย ตันสุชาติ; ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; วรพล ยะมะกะ; ธีรวัฒน์ น้ำคำ
Apr-2023ผลของทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ยงและความพอใจในการบริโภคต่างเวลาต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; สุพรรณิกา ลือชารัศมี; กันต์สินี กันทะวงศ์วาร; ศุภิสรา วันพนม
2559หนี้นอกระบบ: ปัญหาและแนวทางแก้ไขภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ศศิเพ็ญ พวงสายใจ; ไพรัช กาญจนการุณ; วรลักษณ์ หิมะกลัส; สุชาติ พรหมขัติแก้ว; สุขุมพันธุ์ ณรงค์; พิมลพรรณ บุญยะเสนา