Browsing by Author คมสัน สุริยะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
Nov-2020การทำนายทิศทางของราคาฟิวเจอร์สของดัชนี SET50 ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ด้วยแบบจำลองอะแด็พทีฟโลจิตคมสัน สุริยะ; ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; อาภา วิจารย์
Jul-2558การวิเคราะห์การใช้จ่ายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยคมสัน สุริยะ; นิสิต พันธมิตร; ธนิกูล บุญศรีตัน
Aug-2014การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2000 - 2013นภัสภ์ หาญพรชัย; คมสัน สุริยะ; พนิดา ณ ลำเลียง
Aug-2014ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยหลังจากการเข้าสู่ตลาดของสายการบิน ไทยไลออนแอร์นภัสถ์ หาญพรชัย; คมสัน สุริยะ; อุทุมพร ธรรมนิยาม
2556ผลกระทบของนโยบายยกระดับรายได้ ที่มีต่อการจ้างงาน ราคาสินค้าประเภทอาหาร และความยากจนในประเทศไทยอนัสปรีย์ ไชยวรรณ; คมสัน สุริยะ
Jun-2556ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นและเอเชียที่มีต่อการเคลื่อนย้ายการลงทุนทางตรงจากประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศในอาเซียน 4 และ 3 ประเทศอุตสาหกรรมใหม่นลิตรา ไทยประเสริฐ; คมสัน สุริยะ; พีรเดช ชูเกียรติขจร