Browsing by Author บุญพิชชา จิตต์ภักดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 22 to 27 of 27 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2563ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในพยาบาลรุ่นเจเนอเรชั่นวาย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐพรนภัส การะเกตุ; ทรียาพรรณ สุภามณี; บุญพิชชา จิตต์ภักดี
2559ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสร้างสรรค์ ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสุชาดา พาณิชกระจ่าง; บุญพิชชา จิตต์ภักดี; เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
Sep-2557ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสร้างสรรค์ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุญพิชชา จิตต์ภักดี; เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล; สุชาดา พาณิชกระจ่าง
2563ภาวะผู้นำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความผูกพันในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือวิรวรรณ ฉิมพลี; กุลวดี อภิชาติบุตร; บุญพิชชา จิตต์ภักดี
2559โรงพยาบาลดึงดูดใจตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปางอนงค์พร อุปสิทธิ์; กุลวดี อภิชาติบุตร; บุญพิชชา จิตต์ภักดี
May-2558โรงพยาบาลดึงดูดใจตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลลำปางกุลวดี อภิชาติบุตร; บุญพิชชา จิตต์ภักดี; อนงค์พร อุปสิทธิ์