Browsing by Author จิรวรรณ กิจชัยเจริญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ต่อสาธารณชนในตลาดแรกและพฤติกรรมราคาของหุ้นสามัญใหม่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / จิรวรรณ กิจชัยเจริญจิรวรรณ กิจชัยเจริญ
2561การจำแนกครัวเรือนเกษตรกรที่มีระบบการทำฟาร์มแบบปลูกข้าวเป็นพืชหลักในจังหวัดกำแพงเพชรสุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์; เบญจพรรณ เอกะสิงห์; ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์; จิรวรรณ กิจชัยเจริญ; พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
2557ความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนำเข้ากมล งามสมสุข; จิรวรรณ กิจชัยเจริญ; อัศนีย์ เครือดวงคำ
2557แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดด้านทรัพยากรการผลิตและการตลาดในจังหวัดเชียงใหม่เบญจพรรณ เอกะสิงห์; จิรวรรณ กิจชัยเจริญ; กรวิกา ลาภรัตนทอง
2557แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของเกษตรกรที่มียางพาราเป็นพืชทางเลือกในจังหวัดเชียงรายพรสิริ สืบพงษ์สังข์; จิรวรรณ กิจชัยเจริญ; วีรวรรณ แจ้งโม้
2557แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมแบบหลายเป้าหมายในเขตลุ่มน้ำยวมตอนล่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเบญจพรรณ เอกะสิงห์; จิรวรรณ กิจชัยเจริญ; ศุภักษร วงศ์ใหญ่